Wymiany, Zwroty, Reklamacje

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży 

Pobierz formularz zwrotu towaru

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesyłając pismo pocztą tradycyjną na adres IMEXGROUP Albert Piotr Orłowski, ul. Aleja Wojska Polskiego 27a/101, 18-300 Zambrów lub pocztą elektroniczną na adres email: sklep@imbaseat.com.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
– w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
-w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres IMEXGROUP Albert Piotr Orłowski, ul. Aleja Wojska Polskiego 27a/101, 18-300 Zambrów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Wymiana

Pobierz formularz zwrotu towaru

Zapewniamy Państwu możliwość wymiany Towaru w ciągu 30 dni od dnia jego dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@imbaseat.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 506 772 882. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej naszego sklepu.

 

Reklamacja

Reklamacja Towarów  z tytułu gwarancji. 

Pobierz formularz reklamacyjny

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy licząc od daty wydania towaru kupującemu będącemu Konsumentem oraz 12 miesięcy od daty wydania Towaru kupującemu niebędącemu Konsumentem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze pod warunkiem że, towar był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. W ramach udzielanej gwarancji (gwarant) Imexgroup Albert Piotr Orłowski zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady fizycznej towaru. Jeśli w dniu dostawy kupujący ma zastrzeżenia względem uszkodzeń mechanicznych otrzymanego wyrobu to ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności kuriera i przesłać go na adres mailowy lub w formie papierowej  na adres siedziby firmy. Gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Państwa uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja ma zastosowanie dla towarów, które zostały zakupione i są użytkowane na terenie Polski.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z :

– Uszkodzenie powstałe podczas montażu niezgodne z instrukcja.
– Naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu np. (kółek, siłownika, materiałów obiciowych) oraz zabrudzenia eksploatacyjne.
– Mechaniczne uszkodzenia wyrobu powstałe w przypadku oddziaływania niszczącej siły zewnętrznej niezwiązanej ze standardowa eksploatacja wyrobu.
– Uszkodzenia powstałe podczas transportu i przeładunku (nie dotyczy dostawy przy zakupie)
– Wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałością użytkownika lub stosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
– Odkształcenia w piance. Są one związane z naturalnych procesem starzenia struktur.
– Produktu po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych przez osoby nieuprawnione.

 

Sposób zgłoszenia i rozpatrywania gwarancji.

Naprawa gwarancyjna będzie świadczona po spełnieniu następujących warunków:

–  Przesłaniu zgłoszenia gwarancyjnego do firmy Imexgroup Albert Piotr Orłowski, Aleja Wojska Polskiego 27a, lok. 101, 18-300 Zambrów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@imbaseat.com

– Przedłożeniu karty gwarancyjnej oraz  ważnego dowodu zakupu – paragonu lub faktury VAT.
– Dostarczeniu wadliwego towaru do siedziby firmy Imexgroup Albert Piotr Orłowski, towar powinien zostać  zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport.
Gwarant  zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania produktu, termin ten może zostać wydłużony w przypadku gdy:

–  Wystąpi konieczność przesłania wadliwego wyrobu lub jego próbki do producenta w celu ekspertyzy.
–  Jeżeli przedmiotem reklamacji jest element importowy, a gwarant nie posiada zapasu i nie ma możliwości zastąpienia danego elementu innym.

W obu powyższych przypadkach Kontrahent  zostanie poinformowany pisemnie lub mailowo o potencjalnym terminie realizacji reklamacji.

W przypadku nie uznania reklamacji, Kontrahent otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy wykonania reklamacji, a wyrób jest odsyłany do miejsca zakupu na koszt Kontrahenta.

 

Reklamacje Towarów z tytułu rękojmi.  

Pobierz formularz reklamacyjny

Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu rękojmi należy kierować na adres IMEXGROUP Albert Piotr Orłowski, ul. Aleja Wojska Polskiego 27a/101, 18-300 Zambrów lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@imbaseat.com.

 

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług oraz prawo do reklamacji.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

Pobierz formularz reklamacji usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować IMEXGROUP Albert Piotr Orłowski ul. Aleja Wojska Polskiego 27a/101, 18-300 Zambrów, email: sklep@imbaseat.com, tel.: +48 506 772 882 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwa danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.

obserwuj nas na instagramie